IEPIRKŠANĀS NOTEIKUMI

RANDSALES.lv noteikumi, kuri nosaka pirkuma līguma noslēgšanas un pušu pienākumus

1. Galvenie noteikumi
 
1.1. Šos pirkšanas un pārdošanas noteikumus (turpmāk – Noteikumi) nosaka personas, kura iegādājas preces www.BRANDSALES.lv elektroniskajā veikalā (turpmāk – Pircējs), un UAB „BRANDSALES“ (turpmāk – Pārdevējs) savstarpējās tiesības, pienākumi un atbildība, kad Pircējs elektroniskajā veikalā iegādājas preces. Pircējs piekrīt šiem Noteikumiem, kad iegādājas preces elektroniskajā veikalā.
 
2. Pirkšanas un pārdošanas līguma noslēgšana
 
2.1. Pirkšanas un pārdošanas līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu, kad Pircējs elektroniskajā veikalā noformē preču groziņu, norāda piegādes adresi, izvēlas apmaksas veidu un iepazīstas ar šiem Noteikumiem, nospiež pogu „Pasūtīt“. Līgums ir spēkā, kamēr no tā izrietošie pienākumi tiek pilnībā izpildīti. Tajos gadījumos, kad Pircējs nepiekrīt visiem noteikumiem vai to daļai, viņam ir pienākums preces nepasūtīt.
 
3. Pārdevēja tiesības
 
3.1. Ja Pircējs mēģina nodarīt zaudējumus elektroniskā veikala darbībai vai stabilai uzņēmējdarbībai vai pārkāpj savus pienākumus, Pārdevējs bez iepriekšējas brīdināšanas var ierobežot, pārtraukt (atcelt) viņa iespējas izmantot elektronisko veikalu. Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem ar to saistītajiem Pircēja zaudējumiem.
 
3.2. Pārdevējam ir tiesības uz noteiktu vai uz neierobežotu laiku pārtraukt elektroniskā veikala uzņēmējdarbību bez atsevišķas brīdināšanas. Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem ar to saistītajiem Pircēja zaudējumiem.
 
3.3. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji izmainīt šos Noteikumus, par izmainītajiem Notikumiem paziņojot elektroniskajā veikala mājas lapā. Izmaiņas stājas spēkā no pasludināšanas momenta visiem pēc pasludināšanas izveidotajiem darījumiem. 
 
3.4. Pārdevējam ir citas Noteikumos un Lietuvas Republikas juridiskajos aktos paredzētas tiesības.
 
4. Pārdevēja pienākumi
 
4.1. Pārdevējs apņemas piemērot visus līdzekļus, sniedzot iespēju Pircējam atbilstoši izmantot elektroniskajā veikalā sniegtos pakalpojumus. Pārdevējs nesniedz nekādas garantijas, kad elektroniskais veikals darbosies nepārtraukti vai kad datu pārraide tiks veikta bez kļūdām. Pārdevējs nav atbildīgs par nekādiem Pircēja zaudējumiem, kuri saistīti ar elektroniskā veikala darbības traucējumiem un (vai) datu pārraides kļūdām.
 
4.2.  Ja Pārdevējs svarīgu apstākļu rezultātā nespēj Pircējam piegādāt pasūtītās preces, apņemas piedāvāt analoģiskas preces. Savukārt, ja Pircējs atsakās pieņemt šo preču analogu, atmaksāt Pircējam samaksāto naudu 10 darba dienu laikā. Šajā gadījumā Pārdevējs nav atbildīgs par preču nepiegādāšanu.
 
4.3. Pārdevējs apņemas ievērot citas šajos noteikumos noteiktās prasības.
 
5. Pircēja tiesības
 
5.1. Pircējam ir tiesības pirkt preces elektroniskajā veikalā, vadoties pēc šiem Noteikumiem un Lietuvas Republikas juridiskajiem aktiem.
 
5.2. Pircējam (lietotājam) ir tiesības atteikties no elektroniskajā veikalā ar Pārdevēju noslēgtā preču pirkšanas un pārdošanas līguma, par to rakstveidā paziņojot Pārdevējam 30 kalendāro dienu laikā no preču piegādes dienas. Pircējam ir tiesības atteikties no ar Pārdevēju noslēgtā preču pirkšanas un pārdošanas līguma tikai tajā gadījumā, kad prece ir kvalitatīva, nesabojāta un prece vizuāli nav izmainīta. 
 
5.3. Pircējam ir citas Noteikumos un Lietuvas Republikas juridiskajos aktos paredzētas tiesības.
 
6. Pircēja pienākumi
 
6.1. Pircējam ir pienākums samaksāt preču un to piegādes cenu, kā arī citus maksājumus (ja tādi norādīti, noslēdzot līgumu) un pienākums preces saņemt. Par precēm Pircējs norēķinās BRANDSALES.lv norādītajās bankās vai skaidrā naudā preču piegādes laikā, kad preces atved kurjera dienesta pilnvarotā persona. 
 
6.2. Ja izmainās Pircēja reģistrācijas formā sniegtie dati, Pircējam ir pienākums nekavējoties tos atjaunot.
 
6.3. Pircējam ir pienākums apstiprināt maksājuma uzdevumu Pircēja interneta bankā, uz kuru tiek sniegta norāde no elektroniskā veikala (tajā gadījumā, ja Pārdevējs ar Pircēja banku ir noslēdzis atbilstošu līgumu). Pircēja izvēlētās preces tiek rezervētas un Pārdevējs pirkšanas-pārdošanas līgumu sāk izpildīt tikai tad, kad saņem paziņojumu no Pircēja bankas par izvēlēto preču izpildīto maksājumu.
 
6.4. Parakstīt naudas pieņemšanas kvīti ar OMNIVA pilnvaroto darbinieku un nodot tam precīzu par precēm un piegādi samaksājamo naudas summu.
 
6.5. Pircējam ir pienākums ievērot Noteikumos un Lietuvas Republikas juridiskajos aktos noteiktās prasības.
 
7. Vispārējā atbildība
 
7.1. Pircējs ir atbildīgs par reģistrācijas formā pareizi sniegtiem datiem. Pircējs uzņemas atbildību par sekām, kuras rodas reģistrācijas formā sniegto kļūdaino vai neprecīzo datu dēļ.
 
7.2. Par pirkšanas-pārdošanas līguma, kurš noslēgts, iepērkoties interneta veikalā, pārkāpumiem puses atbildīgas Lietuvas Republikas juridisko aktu noteiktajā kārtībā.
 
7.3. Ņemot vērā LR elektroniskā paraksta likuma 8. panta 3. daļas nolikumu, Pircējs vienojas ar pārdevēju, ka Pircēja darbību elektroniskajā veikalā apstiprinājumam, pieslēdzoties pie elektroniskā veikala datiem (atpazīšanas kodiem) ir Elektroniskā paraksta likuma 8. panta 1. daļā noteiktā elektroniskā paraksta juridiskais spēks (t.i., piemīt tāds pat juridiskais spēks, kāds ir rakstveidā parakstītiem dokumentiem, un šis paraksts tiek pieļauts kā pilntiesīgs apliecinājums tiesā). Pircējam ir pienākums neizpaist savus elektroniskā veikala pieslēgšanās datus, glabāt tos un nodrošināt, ka dati būtu zināmi tikai viņam un datus lietotu tikai viņš, neatklāt vai citādā veidā neradīt iespējas citām personām iepazīties vai izmantot šos datus. Ja rodas aizdomas, ka pieslēgšanās datus varēja uzzināt kāda cita persona, nekavējoties par to paziņot Pārdevējam, kā arī informēt Pārdevēju par pieslēgšanās pie interneta veikala datu pārkāpšanu un publicēšanu. Visas darbības, kuras veiktas, izmantojot Pircēja atpazīšanas kodus, tiek uzskatītas par Pircēja veiktām darbībām, un Pircējs uzņemas visu atbildību par tādas rīcības sekām.
 
7.4. Pārdevējs nav atbildīgs par citu uzņēmumu mājas lapās sniegto informāciju, pat ja Pircējs iekļūst šajās mājas lapās caur Pārdevēja elektroniskajā veikalā sniegtajām norādēm.
 
7.5. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka elektroniskajā veikalā attēlotās preces ar savu krāsu, formu un citiem parametriem neatbilst patiesajam preču izmēram, formai un krāsai Pircēja internetā izmantojamo attēlu aplūkošanas īpatnību dēļ.
 
7.6. Zaudējumu izveidošanās rezultātā, atbildīgā puse atlīdzina otrai pusei visus šī iemesla dēļ nodarītos tiešos zaudējumus.
 
8. Personas datu kārtošana
 
8.1. Nospiežot pogu „Pasūtīt“, Pircējs apstiprina, ka viņš un tā pārstāvji (Pircējs ir vienojies ar saviem pārstāvjiem) piekrīt Pārdevējam sniegt savus personas datus, un viņam nav iebildumu, ka Pircēja un (vai) viņa pārstāvju sniegtos personas datus Pārdevējs izmantotu gan Pircēja un (vai) tā pārstāvju identificēšanai, līgumu noslēgšanai, izpildei (interneta tirdzniecībai), gan tiešo tirgzinības mērķu dēļ. Pārdevējs norāda, ka Pircēja (ja viņš ir fiziska persona) un tā pārstāvju personas datus tiešo tirgzinības mērķu dēļ neizmantos.  
 
8.2. Reģistrētiem biedriem automātiski tiks izsūtīts jaunumu laikraksts, jo nospiežot pogu „Brandsales noteikumiem piekrītu“, klients automātiski saņems jaunumu laikrakstus, no kuriem varēs atteikties, nospiežot jaunumu laikraksta apakšā sniegto norādi.
 
8.3. Nospiežot pogu „Pasūtīt“, Pircējs apstiprina, ka viņš (ja Pircējs ir fiziska persona) un tā pārstāvji ir informēti par savām tiesībām iepazīties ar Pārdevēja izmantotajiem personas datiem un ka šie dati tiek izmantoti, pieprasīt izlabot, likvidēt savus personas datus vai pārtraukt savu personas datu izmantošanu, ja dati tiek izmantoti, neievērojot likumdošanā noteiktos nosacījumus, un nepiekrist, ka šie personas dati tiktu izmantoti.
 
8.4. Nospiežot pogu „Pasūtīt“, Pircējs apstiprina, ka viņš un tā pārstāvji zina savas tiesības atteikties sniegt savus personas datus, taču saprot, ka personas dati ir nepieciešami un obligāti, vēloties viennozīmīgi identificēt pircēju un (vai) ar tā pārstāvjiem noslēgt līgumus, izpildes (interneta tirdzniecības) mērķu dēļ. Neiesniedzot personas datus un (vai) nepiekrītot, ka tie tiktu izmantoti augstāk norādīto mērķu dēļ, nevarēs noslēgt un (vai) realizēt līgumus.
 
9. Informācijas sūtīšana
 
9.1. Pārdevējs visus paziņojumus sūta Pircēja reģistrācijas formā uz norādīto elektroniskā pasta adresi.
 
9.2. Pircējs visus paziņojumus un jautājumus nodod pa Pārdevēja elektroniskā veikala augšpusē norādīto kontakta tālruni: e-pastu: palidziba@BRANDSALES.lv.
 
10. Nobeiguma noteikumi
 
10.1. Pircējs un Pārdevējs vienojas, ka visa informācija, kura tiek sniegta Pārdevēja elektroniskā veikala mājas lapā (tai skaitā, bet neaprobežojies ar šiem Noteikumiem, informāciju par Pārdevēju, piedāvātajām precēm, pakalpojumiem un to īpašībām, Pircēja tiesībām atteikties realizēt pirkšanas un pārdošanas līgumu, Pārdevēja sniegtajām precēm un garantijām (ja tādas tiek piešķirtas)) Pircējam tiek pasniegts rakstveidā. 
 
10.2. Visas nesaskaņas, kuras radušās vai saistītas ar pirkšanas un pārdošanas starp pircēju un Pārdevēju noslēgto līgumu, tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja neizdodas vienoties, nesaskaņas tiek risinātas Lietuvas Republikas juridisko aktu noteiktajā kārtībā.